Blog

BẾ GIẢNG LỚP REIKI ĐỊA SINH HỌC CĂN BẢN MTSGCB0520B

Sau 3 ngày học tập chăm chỉ, 16 học viên đã hoàn thành khoá học Reiki địa sinh học căn bản HCM.

Chúc mừng các bạn và mong các bạn ứng dụng hiệu quả Reiki để giúp cho bản thân và gia đình mình tốt nhất!

Một số hình ảnh lễ bế giảng lớp Reiki địa sinh học căn bản MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Bế giảng lớp Reiki Căn Bản HCM MTSGCB0520B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *