Blog

LỚP REIKI CĂN BẢN HCM THÁNG 6 NÁO NHIỆT

Lớp học Reiki Căn bản tổ chức tháng 6 với 34 học viên tại HCM. Tuyệt vời là sau lớp học năng lượng trực giác của mọi người tăng vùn vụt. Lớp học Reiki nhiều năng lượng nhất từ trước đến giờ.

Một số hình ảnh lớp Căn bản MTSGCB0619A

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Lớp học Reiki Căn bản tại HCM tháng 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *