Blog

LỚP HỌC THỰC ĐỊA KHẢO SÁT MẠNG HARTMANN, CURRY

Sáng nay lớp học Reiki địa sinh học căn bản đã thực hiện khảo sát thực địa tìm mạng lưới Harmann và Curry. Các bước khảo sát tương tự như lý thuyết vẽ trên giấy.

Một buổi sáng năng lượng với kiến thức thiết thực giúp mọi người vừa ôn cách vẽ mạng lưới Hartmann và Curry trên giấy và biết cách khảo sát trên diện tích đất đa thực tế.

Học Reiki địa sinh học giúp các bạn có thể trải nghiệm vừa lý thuyết lẫn thực hành trong cách xác định các Gút năng lượng xấu của mạng Hartmann và Curry.

 

Một số hình ảnh chương trình thực địa khảo sát của lớp học thực địa Reiki địa sinh học MTSGCB0220A

 

Thực tập khảo sát mạng lưới Hartmann và Curry

Thực tập khảo sát mạng lưới Hartmann và Curry

Thực tập khảo sát mạng lưới Hartmann và Curry

Thực tập khảo sát mạng lưới Hartmann và Curry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *