Blog

ỨNG DỤNG HỘP REIKI TRONG VIỆC ĐIỀU CHỈNH

Sử dụng biểu tượng Reiki thích ứng  ( biểu tượng 1 – Chokurei cho năng lượng; biểu tượng 2 – SeiHeKi cho cảm xúc, biểu tượng 3 – Hon sha ze sho nen cho điều chỉnh tầm xa). Bạn có thể cùng lúc thực hiện điều chỉnh nhiều chủ đề, con người và các khu vực có vấn đề bằng dùng hộp Reiki điều chỉnh.

 

Đây là một hộp  nhỏ bằng gỗ, carton hay vật liệu khác không phải kim loại. Bạn sử dụng tất cả 3 biểu tượng để gởi đi năng lượng điều chỉnh đã được khuyết đại (trên mọi cấp độ) đến một người, một chủ đề còn do dự hay chưa được giải quyết (có thể là một biến cố gì đó thời thơ ấu) hay một tình huống khó khăn.

 

Hộp Reiki điều chỉnh

Hộp Reiki điều chỉnh

Viết chủ đề để được điều chỉnh hay tên của người nhận trên một mảnh giấy và nạp nó với năng lượng điều chỉnh bằng sử dụng các biểu tượng. Bạn có thể dùng hình ảnh của học, nếu bạn chưa biết họ.

 

Thực hiện điều chỉnh từng chủ để hay từng người một, xong đặt giấy đó hay hình ảnh đó vào hộp.

 

Đưa Reiki vào hộp Reiki điều chỉnh mỗi ngày trong vòng 1 tuần. Sau một tuần, xem xét lại sự khẩn cấp của đề tài một lần nữa và nếu cần thì nạp lại năng lượng cho hộp bằng các biểu tượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *