Blog

LỚP HỌC REIKI CĂN BẢN HÀ NỘI THÁNG 5.2019

Dù đã 87 tuổi, Thầy Minh Trí vẫn đam mê trao kiến thức Reiki Địa Sinh Học cho các thế hệ sau. Một số hình ảnh lớp học Reiki Địa Sinh Học do Thầy Minh Trí giảng dạy tại Hà Nội – 24, 25, 26 tháng 5.2019

 

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Lớp Reiki Địa Sinh Học Căn Bản ở Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *